World of Bread kwaliteitsbrood en banket

Algemene leveringsvoorwaarden World of Bread BV

Kernactiviteiten:

In en verkoop brood en banketartikelen in atmosferisch en diepgevroren conditie binnen Europa.

Verkoop aan retail, Out of home en de kerstpakkettenbranche.

Mimale ordergrootte binnen Nederland.

Orders met een volume van € 350,- exclusief BTW of meer worden FRANCO huis geleverd op 1 locatie binnen Nederland. Orders kleiner dan € 350,- inkoopwaarde exclusief BTW worden bezorgd tegen betaling van de transportkosten.

Algemeen:

Van de besloten vennootschap World of Bread BV gevestigd en kantoorhoudend te Roosendaal (NB)

1 Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen

   tenzij tussen partijen schriftelijke anders is overeengekomen.

2 Offertes:

   Alle door de verkoper gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

   een koopovereenkomst komt tot stand door accepatie van de offerte door de koper.

3 Leveringen:

   Orders € 350,- exclusief BTW of meer worden FRANCO huis geleverd. Orders minder dan € 350,-

   exclusief BTW worden tegen een transportvergoeding FRANCO huis geleverd. Voor de actuele

   transportkosten verwijzen we u naar de offerte.

   Het vervoer geschiedt voor rekening van de verkoper/vervoerder.

4 Wanprestatie:

   de verkoper heeft in geval van wanprestatie zijnerzijds ten alle tijden het recht te zijner keuze hetzij

   tot herlevering over te gaan, in welk geval de kosten van de retourvracht voor rekening van de ver-

   koper komen, hetzij tot betaling van een schadevergoeding met dien verstande dat hij nimmer aan-

   sprakelijk is voor meer schade dan de factuurwaarde ( exclusief BTW ) der gereclameerde partij en

   nimmer voor de indirecte schade.

5 Prijs:

   A: prijzen vastgelegd in een prijscourant zijn exclusief BTW er zijn geen bonussen op van toepassing.

   B: Bij stijging of daling der grondstoffen, bij verandering van arbeidsvoorwaarden, lonen en bindende

       voorschriften van overheidswege, zich voordoende bij aanvaarding der order, doch voor levering, is 

       de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dien overeenkomstig te verhogen of te verlagen

6 Overmacht:

   A: Onder overmacht wordt verstaan, elke onvoorziene, onverwijld aan de koper mede te delenomstan-

   digheid, bij de verkoper of diens grondstoffenleverancier tengevolge waarvan de normale uitvoering

   van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd. Onder genoemde

   omstandigheid moeten tenminste worden begrepen: oorlog,oproer, brand, staking, transport-

   moelijkheden, maatregelen van enige overheid en ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper

   of diens leverancier.

   B: de verkoper heeft in geval van overmacht het recht te zijner keuze de koopovereenkomst geheel of

   gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen door enkele kennisgeving aan koper of op te schorten tot

   het tijdstip, waarop de onvoorziene omstandigheden hebben opgehouden, alles zonder tot enige

   schadevergoeding gehouden te zijn.

7 Betaling:

   Betaling moet plaatsvinden netto 14 dagen na factuurdatum zonder enige kortingen en of schuld-

   vergelijking. Verkoper heeft, welke betalingsvoorwaarden ook  mochten zijn overeengekomen, ten

   aanzien van iedere levering het recht, te zijner keuze, de betaling in de vorm van rembours te doen

   plaatsvinden of vooruitbetaling te verlangen. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden

   blijven de door de verkoper geleverde producten zijn eigendom en kunnen zij tot de volledige betaling

   heeft plaatsgevonden te aller tijden door verkoper te worden teruggenomen.

   Terwijl de koper verplicht zal zijn deze producten terstond op eerste aanmaning FRANCO aan verkoper

   te retourneren.

8 Annulering:

   Indien de koper een order annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle door de verkoper voor 

   uitvoering gemaakte onkosten en eventuele winstderving.

9 Geschillen:

  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door de verkoper

  gedane offertes en met verkoper gesloten overeenkomsten, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd

 

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel 1 april 2002